Semak Kelayakan

DANA KEMAKMURAN BUMIPUTERA ("DKB")

BORANG PRA SARINGAN

Semak Kelayakan - LANGKAH 1 DARI 4

Maklumat Syarikat


Syarikat hendaklah diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 2016
Contoh: 123456-X
Nombor Telefon Pejabat.
Nombor Faks Pejabat.

  Maklumat Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan

Sila letakkan panggilan hormat seperti Profesor/Datuk/Dr./Encik/Puan di hadapan nama
Nombor Telefon Bimbit / Pejabat.

Letak fail di sini atau klik untuk muat naik

Fail akan di muat naik
Contoh Fail

Maklumat Projek


Sila kemukakan Ringkasan Eksekutif Projek dan justifikasi yang mengandungi ciri – ciri berikut:
  1. Mempunyai nilai strategik dan impak yang tinggi selaras dengan WKB 2030 dan Rancangan Malaysia Kedua Belas (“RMKe-12”);
  2. Memberi nilai pengganda (“multiplier effect”) ke atas pelaburan baharu yang akan dilaksanakan oleh syarikat Bumiputera; dan
  3. Mewujudkan peluang pekerjaan di peringkat mahir dan separuh mahir.

(maksimum 1000 aksara)
Sila pilih sektor projek yang berkaitan.

Pegawai Untuk Dihubungi


Alamat Emel.
Nama Pegawai Untuk Dihubungi. Sila letakkan panggilan hormat seperti Profesor/Datuk/Dr./Encik/Puan di hadapan nama
Nombor Telefon Bimbit / Pejabat.

PENGISYTIHARAN

Adalah dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa saya adalah individu yang diberikan kuasa sah dari segi perundangan dan sewajarnya oleh syarikat. Saya turut memahami dan mengisytiharkan bahawa:

  1. Saya telah membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat penyertaan;
  2. Saya percaya bahawa semua maklumat, data dan dokumen-dokumen dalam permohonan ini adalah benar dan tepat, dan semua maklumat bertulis yang lain yang telah diberikan oleh syarikat (atau mana-mana pengarahnya, pegawai-pegawai atau penasihat) kepada TERAJU dalam permohonan ini, ketika diberi adalah benar, lengkap dan tepat dalam semua aspek material; dan
  3. Saya bersetuju dan membenarkan pihak TERAJU mengambil dan menggunakan segala data-data dan butir-butir yang diberikan (termasuk dan tidak terhad kepada data peribadi) bagi tujuan rujukan, simpanan dan rekod pihak TERAJU.