1.1. Apakah itu Dana Kemakmuran Bumiputera?
Dana Kemakmuran Bumiputera adalah dana berbentuk geran yang disediakan oleh Kerajaan sebagai “tipping point” atau pemangkin kepada syarikat Bumiputera yang berkelayakan bagi meneroka pelaburan baharu di dalam sektor strategik dan memberi impak positif kepada syarikat Bumiputera dalam pembangunan ekonomi negara.
2.2. Bagaimanakah cara untuk membuat permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera?
Pemohon perlu melayari laman sesawang TERAJU iaitu www.teraju.gov.my. Sila pilih Program Dana Kemakmuran Bumiputera dan semak kelayakan syarikat anda dengan mengisi maklumat dan menjawab soalan pra-saringan kelayakan permohonan yang diberikan. Selain itu, pemohon juga boleh melayari terus https://dkb.terajuxchange.gov.my.
3.3. Bolehkah permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera dikemukakan terus kepada TERAJU tanpa melalui sistem dalam talian?
Tidak. Syarikat perlu membuat permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera melalui sistem dalam talian bagi mendapatkan no. rujukan fail sebagai bukti pendaftaran. Hanya permohonan melalui dalam talian akan diproses oleh TERAJU.
4.4. Di manakah Borang Permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera boleh diperolehi?
Borang Permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera dan Senarai Semak hanya akan dikemukakan kepada syarikat Bumiputera yang layak dan berjaya melepasi pra-saringan melalui e-mel.
5.5. Setelah syarikat saya berjaya melepasi pra-saringan, di manakah saya perlu menghantar dokumen permohonan Dana Bumiputera?
Dokumen permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera yang lengkap boleh dikemukakan kepada Bahagian Pembiayaan di Ibu Pejabat TERAJU atau TERAJU@Koridor tertakluk kepada lokasi projek yang akan dibangunkan oleh syarikat.
6.6. Sampai bila permohonan ini dibuka kepada umum?
Permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera ini akan dibuka selagi peruntukan dana yang disediakan oleh Kerajaan masih ada berdasarkan kepada “first come and first serve basis”.
7.7. Berapakah peruntukan Dana Kemakmuran Bumiputera yang disediakan dan apakah tujuannya?
 • Peruntukan Dana Kemakmuran Bumiputera disediakan oleh Kerajaan adalah sebanyak RM100 juta bertujuan untuk:
  1. Menyediakan sokongan dalam bentuk “tipping point” atau pemangkin kepada syarikat-syarikat Bumiputera yang berkelayakan bagi meneroka pelaburan baharu di dalam sektor strategik selaras dengan Wawasan Kemakmuran Bumiputera 2030.
  2. Meningkatkan keupayaan syarikat-syarikat Bumiputera dalam persekitaran yang kompetitif dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di semua peringkat pekerjaan iaitu berkemahiran rendah, separa mahir dan berkemahiran tinggi di kalangan Bumiputera.
  3. Membantu syarikat-syarikat Bumiputera dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang mapan melalui program pengembangan perniagaan.
8.8. Apakah kriteria dan syarat kelayakan permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera?
 • Antara kriteria dan syarat kelayakan syarikat bagi permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera ini adalah seperti berikut:
  1. Syarikat merupakan pemohon kali pertama dan tidak pernah menerima bantuan geran Dana Kemakmuran Bumiputera TERAJU sebelum ini;
  2. Syarikat hendaklah diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 2016;
  3. Syarikat konglomerat, syarikat tersenarai awam dan anak syarikatnya, syarikat berkaitan kerajaan, koperasi, yayasan, persatuan dan pertubuhan tidak layak memohon;
  4. Sekurang-kurangnya 60% pegangan saham efektif syarikat pemohon dimiliki oleh Bumiputera;
  5. Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan / Majoriti Pengurusan Tertinggi adalah Bumiputera;
  6. Syarikat mempunyai kapasiti, keupayaan, kemahiran dan kepakaran untuk melaksanakan projek;
  7. Syarikat mempunyai hak milik ke atas tanah yang akan dibangunkan atau hak untuk melaksanakan projek di atas tanah yang dicadangkan (seperti Perjanjian Usahasama, Surat Wakil Kuasa, Perjanjian Pajakan) bagi projek yang melibatkan pembangunan infrastruktur asas;
  8. Syarikat telah memperoleh sekurang-kurangnya kelulusan Kebenaran Merancang oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan / atau kelulusan mandatori dari agensi-agensi lain yang berkaitan bagi memulakan pelaksanaan projek; dan
  9. Syarikat mempunyai sumber kewangan yang diperlukan bagi pembangunan projek.
9.9. Berapakah nilai kos projek yang layak untuk menyertai Program Dana Kemakmuran Bumiputera?
 • Kos projek yang layak (Qualifying Project Cost – “QPC”) bernilai:
  1. sekurang-kurangnya RM500 ribu hingga RM100 juta bagi pembelian mesin dan kelengkapan peralatan; atau
  2. sekurang – kurangnya RM2.5 juta hingga RM100 juta bagi projek pembangunan.
 • Kos projek tidak mengambil kira harga tanah, perbelanjaan operasi termasuk modal kerja, dan kos-kos berkaitan aset tidak ketara serta kos perkhidmatan.
10.10. Apakah sektor-sektor yang boleh memohon Dana Kemakmuran Bumiputera?
 • Projek-projek yang mempunyai nilai strategik di bawah 5 sektor keutamaan selaras dengan teras yang digariskan dalam WKB 2030 seperti berikut:
  1. Pembuatan; atau
  2. Ekonomi Digital; atau
  3. Pertanian & Industri Bio; atau
  4. Perkhidmatan Kejuruteraan; atau
  5. Pembangunan di atas Tanah Rizab Melayu/Tanah Wakaf/Tanah Adat (Sabah & Sarawak); atau
 • Bagi Sektor Pembangunan Hartanah di atas Tanah Rizab Melayu/Tanah Wakaf/Tanah Adat (Sabah & Sarawak), harga maksimum hartanah kediaman adalah berdasarkan kepada definisi Rumah Mampu Milik di negeri masing-masing. Setiap unit yang dibina hendaklah dijual sepenuhnya kepada pembeli Bumiputera.
 • Satu (1) sektor lain di atas mengikut keutamaan di kawasan pembangunan wilayah ekonomi Koridor seperti berikut:
  1. Logistik - IRDA & NCER; atau
  2. Minyak dan Gas - ECER, SABAH & SARAWAK.
  3. Ruminan - SABAH & SARAWAK
11.11. Bagaimana jika projek saya tidak berada dalam sektor - sektor keutamaan tersebut?
 • Keutamaan akan diberikan kepada sektor – sektor di atas. Sekiranya masih terdapat baki dana yang diperuntukkan bagi Program Dana Kemakmuran Bumiputera ini, pihak TERAJU akan mengangkat perkara ini ke peringkat Jawatankuasa berkaitan.
12.12. Bolehkah saya memohon Dana Kemakmuran Bumiputera untuk projek yang sedang dilaksanakan?
 • Boleh sekiranya kemajuan projek tidak melebihi 30% daripada keseluruhan pembangunan projek semasa permohonan diterima. Laporan kemajuan projek hendaklah disahkan oleh Badan Profesional yang diiktiraf.
13.13. Berapakah had maksimum bantuan Dana Kemakmuran Bumiputera yang boleh dipohon oleh syarikat?
 • Had maksimum permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera yang boleh dipertimbangkan adalah sehingga 10% daripada kos projek yang layak atau RM2 juta, yang mana lebih rendah.
14.14. Bagaimanakah pembayaran Dana Kemakmuran Bumiputera ini akan disalurkan kepada syarikat?
 • Pembayaran Dana Kemakmuran Bumiputera akan dibuat secara pembayaran balik (“reimbursable basis”) iaitu:
  1. Pembayaran balik secara berperingkat (“progressive reimbursement”) sehingga dua (2) kali peringkat pembayaran iaitu semasa 50% kemajuan projek dan 100% projek siap; atau
  2. Pembayaran balik secara menyeluruh (“lump-sum reimbursement”).
 • Pihak TERAJU akan mengasingkan 5% wang tahanan (“retention sum”) daripada nilai dana yang diluluskan selama tempoh lima (5) tahun pemantauan projek sehinggalah pihak syarikat berjaya menamatkan program dan mengemukakan dokumen pemantauan projek yang diperlukan oleh pihak TERAJU.
15.15. Adakah syarikat akan menerima nilai penuh dana yang telah diluluskan?
 • Pembayaran dana akan disalurkan terus ke dalam akaun syarikat setelah mengambil kira kos - kos pengurusan dan Perjanjian Dana Kemakmuran Bumiputera.
16.16. Apakah projek yang tidak layak dipertimbangkan untuk Dana Kemakmuran Bumiputera?
 • Projek-Projek dengan Ciri-Ciri berikut Tidak Layak Dipertimbangkan bagi Permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera:
  1. Projek yang berkaitan/melibatkan sektor kewangan/perbankan; atau
  2. Projek perumahan kecuali projek yang melibatkan pembangunan hartanah di tapak Tanah Rizab Melayu/Tanah Wakaf/Tanah Adat (Sabah & Sarawak); atau
  3. Projek di peringkat inkubator atau masih di peringkat penyelidikan dan pembangunan (R&D); atau
  4. Projek pengambilalihan aset daripada syarikat sedia ada yang tidak melibatkan pelaburan baharu (contoh: pengambilalihan, penggabungan dan pengambilalihan); atau
  5. Projek yang telah mendapat peruntukan dan/atau dibiayai oleh geran lain yang disediakan oleh Kerajaan bagi pembangunan projek; atau
  6. Projek-projek perolehan Kerajaan; atau
  7. Projek pelaburan di luar negara; atau
  8. Projek yang mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap bantuan kewangan Kerajaan; atau
  9. Projek yang mempunyai risiko yang sebahagian besar perlu ditanggung oleh Kerajaan; atau
  10. Projek yang memerlukan sokongan berterusan daripada Kerajaan; atau
  11. Permohonan dana tambahan bagi projek-projek Dana Kemakmuran Bumiputera yang telah diluluskan.
17.17. Apakah yang dimaksudkan dengan komponen infrastruktur?
Komponen infrastruktur yang dimaksudkan adalah perincian kos kepada kerja-kerja infrastruktur yang mempunyai “public touch point”, “inside boundary” dan “outside boundary” yang akan dilaksanakan oleh syarikat. Contohnya adalah komponen “road works”, “general infrastructure”, “utilities and public touch point elements”.
18.18. Adakah syarikat dibenarkan untuk mengemukakan lebih daripada satu permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera?
Tidak. Sekiranya syarikat mempunyai lebih daripada satu (1) cadangan projek, syarikat perlu memilih 1 sahaja projek bagi tujuan permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera ini.
19.19. Syarikat saya pernah mendapat geran Dana Kemakmuran Bumiputera daripada pihak TERAJU untuk projek sebelum ini. Bolehkah syarikat saya memohon geran ini untuk projek yang berbeza?
Keutamaan pemberian geran Dana Kemakmuran Bumiputera ini diberikan kepada syarikat yang memohon untuk kali pertama sahaja.
20.20. Sekiranya syarikat saya gagal untuk mendapatkan bantuan pada kali pertama, bolehkah syarikat saya memohon semula?
Tidak, hanya 1 permohonan Dana Kemakmuran Bumiputera sahaja untuk 1 syarikat.